Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodání multifunkční tiskárny
Odesílatel Miloslav Dvořák
Organizace odesílatele Město Bílina [IČO: 00266230]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.04.2022 10:39:33
Předmět Re: Opětovná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ:
Zadavatel odpověděl na nepoloženou otázku, z čeho vycházel při stanovení kapacity tonerů. Za to děkujeme, nicméně stanovení kapacity tonerů není pro výběrové řízení klíčové, klíčová je cena náplně toneru - nikoliv nádoba, do které se náplň vkládá. Náš předchozí dotaz týkající se požadavku na kapacitu tonerů nebyl zodpovězen, a proto žádáme znovu o vysvětlení, v čem vidí zadavatel přínos ve vymezeném požadavku na kapacitu tonerů?

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k podmínkám uvedených v bodě 8. výzvy, konkrétně:
"Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, a to formou žádosti v elektronické podobě (tzn. datovou zprávou nebo prostřednictvím el. nástroje zadavatele) a to nejméně 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek."
Jelikož tento termín nebyl dodržen zadavatel nebude na dotaz odpovídat a to také z dalšího důvodu, že předchozí odpověď na doatz považuje za dostačující.